شرکت ها و سازمان هایی که با همکاری داشته اند

تراشه گستر فارس

بیمارستان نمازی شیراز
دانشگاه شیراز